Despre Colegiu

17357601_687172064788772_900605543_o.jpg
Colegiul Politehnic din mun. Bălți

Tehnicumul Politehnic din Bălți, a fost înfiinţat prin Hotărârea Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M nr.208 din 13 mai 1964, subordonat Sovnarhozului R.S.S.M.. În conformitate cu Hotărârea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr.39 din 20 ianuarie 1966 Tehnicumul Politehnic din Bălţi a trecut în subordinea unională a Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al U.R.S.S. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea şi trecerea unor instituţii ale învăţământului mediu de specialitate în  jurisdicţia Republicii Moldova” nr.736 din 30.12.1991 Tehnicumul Politehnic din Bălţi a fost trecut din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al U.R.S.S. în subordinea Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului al Republicii Moldova şi Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova, cu reorganizarea lui în Colegiul Politehnic din or. Bălţi de la 01.07.1992. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 02.03.1995 Colegiul Politehnic din or. Bălţi este transmis de la balanţa Ministerului Industriei la balanţa Ministerului Învăţământului al Republicii Moldova. Prin Legea Nr.237-XV din 13 iunie 2003 Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine statut de instituţie de învăţământ mediu de specialitate. În conformitate cu Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014 (MO al RM, 2014, nr.319-324, art.634) și aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10 iunie 2015 (MO al RM, 2015, nr. 206-210, art. 1362). Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine statut de instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecndar și postsecndar nonterțiar, nivelurile IV și V ISCED. Colegiul a fost acreditat: certificatul de acreditare AC nr. 0010, reacreditat în 2020, Certificat de evaluare externă a calității
seria ÎPT nr. 0032-20. Colegiul Politehnic din mun. Bălţi este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecndar nonterțiar, care asigură pregătirea cadrelor de specialitate pentru economia naţională în domeniile: Mecanică și prelucrarea metalelor; Tehnologia informației și a comunicațiilor; Electrotehnică și energetică; Electronică și automatică.

Din 2015 dezvoltarea instituţiei se axează pe schimbări şi demersuri inovaţionale determinate de orientările strategice ale statului, tendinţele evoluţiei domeniului educaţional, standardele europene şi abordările ştiinţifice actuale. În acest context, Colegiul Politehnic desfăşoară o vastă activitate de implimentare a Sistemului de Credite de Studii Transferabile, elaborat în baza Sistemului European de Credite pentru Formarea Profesională (ECVET), „sistem centrat pe elev, care se bazează pe volumul de lucru solicitat de  elev pentru a realiza obiectivele programului de studii specificate în termeni de finalităţi de studiu şi competenţe scontate”. Acest sistem va facilita mobilitatea elevilor, cadrelor didactice  şi posibilitatea de a participa mai activ la diverse proiecte şi programe europene. Tot în acest context, au fost aprobate noi planuri de învăţământ elaborate în baza Cadrului Naţional al Calificărilor pe programe de formare profesională, noi curricula pe unităţi de curs/module, etc.

Prin adoptarea Planului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2018-2022, Colegiul Politehnic şi-a stabilit ca scop dezvoltarea relaţiilor naţionale şi internaţionale de colaborare educaţională şi formare profesională cu instituţii de acelaşi nivel şi profil, instruirea personalului în elaborarea şi aplicarea proiectelor europene.

VIZIUNEA

Prin valorizarea propriilor experienţe profesionale în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie şi formare-profesională, Colegiul va urmări menţinerea poziţiei de instituţie de învăţământ performantă, care asigură formarea unui absolvent autonom, responsabil, competent, profesionist, ce corespunde standardelor de valori ale cetăţeanului european.

MISIUNEA COLEGIULUI

Misiunea de bază a Colegiului este de a asigura formarea profesională inițială în limitele categoriilor de calificare existente, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.

În acest context Colegiul desfăşoară activităţi educaţionale, care vizează pregătirea fundamentală a specialiştilor de profil tehnic, conjugând această activitate cu educarea unor adevăraţi patrioţi ai statului Republica Moldova, prin îmbinarea armonioasă a propagării valorilor naţionale, europene şi general umane. Concomitent, Colegiul oferă posibilităţi şi cetăţenilor altor state de a fi instruiţi în conformitate cu standardele educaţionale  europene și statale din Republica Moldova.

Colegiul are, de asemenea, misiunea de a oferi servicii educaţionale solicitate de beneficiari în condiţii comerciale competitive.

Onorându-şi statutul de Colegiu instituția oferă tinerilor servicii educaţionale bazate pe formarea competențe profesionale, responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor utilizând standarde relevante de calitate, pentru dezvoltarea valorilor umane şi spirituale a tinerii generații, care va corespunde cerinţelor pieții muncii într-o unei societate democratică.

Colegiul îşi bazează  activitatea,  valorificând ideile stipulate în principalele acte legislative și reglatorii din domeniul educaţiei.

OBIECTIVELE COLEGIULUI DE PERSPECTIVĂ 

 În domeniul managementului şi resurselor umane:

 • menţinerea Colegiului în grupul celor mai relevante instituţii din Zona Nord a Republicii Moldova prin asigurarea unei dezvoltări globale, armonioase şi echilibrate;
 • aplicarea permanentă a unui management strategic însoţit de un proces de planificare eficientă;
 • elaborarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional;
 • pregătirea managerială şi perfecţionarea continuă a personalului managerial şi didactic;
 • eficientizarea deciziilor manageriale şi diminuarea eșecurilor educaționale;
 • dezvoltarea infrastructurii informaţionale a Colegiului;
 • îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru cadrele didactice, colaboratori, elevi.
 • promovarea și creșterea propriilor cadre didactice din absolvenții colegiului, astfel realizând problema insuficienței cadrelor didactice de specialitate

    În domeniul învăţământului:

 • accentuarea şi aprofundarea aspectului calitativ al instruirii ca element vital pentru activitatea de perspectivă a Colegiului;
 • aplicarea şi aprofundarea învăţământului formativ, bazat pe cele mai moderne tehnologii educaţionale, pe dezvoltarea personalităţii, a iniţiativei şi a capacităţii de opţiune;
 • extinderea bazei informaţionale şi tehnologice utilizate în procesul educaţional, prin utilizarea mai intensă a IT, resurselor Internettehnologiilor digitale;
 • implimentarea sistemului de credite transferabile pentru asigurarea continuităţii studiilor în învăţământul universitar şi compatibilizarea programelor cu învăţământul profesional european;
 • elaborarea şi implementarea cadrului naţional al calificărilor pentru domeniile de pregătire de resortul Colegiului;
 • identificarea căilor de conexiune la procesul Brugge-Copenhaga ca modalitate de bază a integrării Colegiului în spaţiul educaţional european.

În domeniul bazei tehnico – materiale şi resurselor financiare:

 • modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice;
 • optimizarea utilizării resurselor financiare prin aplicarea unui management financiar adecvat.
 • consolidarea elementului participativ în gestiunea resurselor financiare.
 • utilizarea eficientă a resurselor obținute din proiecte educaționale

OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL DE  studii 2019 – 2020

 • diminuarea absenteismului şi a insuccesului şcolar, integrarea elevilor cu CES.
 • implementarea, monitorizarea şi evaluarea instrumentelor de asigurare a calităţii educaţiei şi formarii
 • adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţii muncii, perspectiva de dezvoltare a domeniilor profesionale vs de politica strategică  naţională de dezvoltare durabilă, asigurarea coieziunii economice şi sociale.
 • îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continuă a personalului didactic şi managerial.
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare la nivel intern şi extern.
 • elaborarea şi promovarea programului de activităţi extracurriculare, orientate spre creşterea gradului de  inserţie profesională a elevilor.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux